marți, 19 aprilie 2011

Traduceri araba autorizate legalizate

Spuneam că la întoarcere mă voi păzi de „răufăcători", cum le spuneţi dumneavoastră. Presupun că domnul Wood plăteşte totdeauna în bani gheaţă. Cu cinci traduceri autorizate araba sute de lire la mine am toate şansele să intru în atenţia vreunui râufâcător.
Rîse, dar Poirot din nou nu răspunse. In schimb, o întrebă la ce hotel îşi propusese să stea în Charlock Bay.
—    Hotelul ..Ancora". E mic şi ieftin, dar foarte bun.
—    Aşa deci ! spuse Poirot. Hotelul ,.An-cora". Exact undc şi-a pus în gînd şi Hastings să stăm. Foarte ciudat !
Imi făcu cu ochiul.
—    Staţi mult la Charlock Bay ? întrebă Mary.
—    Doar o r.oapte. Am nişte afaceri acolo. Probabil că traduceri araba nu ghiciţi, mademoiselle, care cste profesiunca mea, eh ?
Am urmărit-o pe Mary cum trecea în re-vistă clteva posibilităţi, numai pentru a le respingc — dintr-un sentiment de prudenlă, presupun. în ccîe din urmă se hazardă să su-^ereze că Poirot cra scamator. La care el se afătă nespus de amuzat.
—    Ah ! Ce mai idee ! Credeţi că scot iepuri din joben ? Nu, mademoiselle.   Eu   sînt exact opusul unui scamator. Scamatorul face traduceri legalizate araba obiectele să dispară. Eu fac să reapară obiec-tele care au dispărut. Se înclină într-o pozi-ţie cît se poate de dramatică, spre a imprima cuvintelor un efect mai convingător. E un se-cret, mademoiselle, dar dumneavoastră vi-1 spun : sînt detectiv !
Se lăsă pe speteaza scaunului, satisfăcut de efectul spuselor lui. Mary Durrant se holba la el ca vrăjită. Dar orice conversatie ulteri-oară a fost împiedicată de claxoanele de afară, care anunţau că monştrii motorizati erau gata de plecare.
în vreme ce ieşeam împreună cu Poirot, am făcut oarecari comentarii pe seama far-mecului comesenei noastre. Poirot a fost de aceeaşi părere.
—    într-adevăr, e fermecătoare. Dar şi cam prostuţă, nu ?
—    Prostută ?
—    Ei, hai, nu face pe ultragiatul ! O fată poate fi îrumoasă şi cu traducator araba  părul roşu şi totuşi să rămînă o proastă. Ce poate fi mai prostesc decît să te destăinui unor străini, aşa cum a 'făcut ea.
—    Păi, şi-o fi dat seama că sîntem de treabă.